Riksdagen beslutade den 21 juni 2010 att små aktiebolag ska kunna välja att inte ha revisor. Ändringarna i aktiebolagslagen börjar gälla den 1 november 2010. 

Ett aktiebolag som bildas från och med den 1 november 2010 kan välja att redan från början ha en bestämmelse i bolagsordningen om att inte ha någon revisor. Aktiebolaget måste ha en stiftelseurkund som är daterad tidigast den 1 november 2010. De flesta aktiebolag har kalenderår som räkenskapsår. Om ett sådant aktiebolag vill ta bort kravet på revisor i bolagsordningen måste detta beslutas vid en bolagsstämma.

Det är bara små privata aktiebolag som kan välja att inte ha revisor.

Ett aktiebolag måste ha revisor om det når upp till minst två av dessa värden, för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Årsredovisningen måste fortfarande skickas in inom sju månader från räkenskapsårets slut. Det måste vara en fullständig årsredovisning som bland annat följer kraven i årsredovisningslagen på hur den ska vara uppställd. /Läs mer på Bolagsverket.se