Tillväxten mattas av – men är ännu stark

Stämningsläget bland företag och hushåll sjönk något i juni, men tillväxten i den svenska ekonomin är fortfarande stark. Det visar den senaste månadsbarometern från Konjunkturinstitutet (KI).
Den så kallade barometerindikatorn, som mäter stämningsläget, sjönk från 112,1 i maj till 110,6.
”Samtliga sektorer inom näringslivet, med undantag för tillverkningsindustrin, bidrog till nedgången”, skriver KI i ett pressmeddelande.

Hushållens konfidensindikator minskade med en dryg enhet från 17,9 i maj till 16,7 i juni.
”Minskningen beror främst på att hushållens syn på och förväntningar om svensk ekonomi är mindre positiv”, skriver KI.

Inflationsförväntningarna på 12 månaders sikt steg till 3,3 procent, från 3,1 procent i maj.
KI presenterar även en ny konjunkturprognos, där institutet spår att tillväxten mattas av i år efter den rekordstarka utvecklingen i fjol.

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) väntas nu växa med 4,4 procent 2011 och 2,9 procent 2012.
I mars, då den förra prognosen publicerades, räknade KI med en tillväxt på 4,2 procent 2011 och 3,1 procent 2012.

”På arbetsmarknaden tyder näringslivets anställningsplaner på en stigande sysselsättning. Men liksom BNP-tillväxten saktar tempot in”, skriver KI.
Arbetslösheten väntas sjunka till 7,5 procent i år, 7,2 procent nästa år och först 2015 nå ner till 6,0 procent.

Riksbankens styrande reporänta väntas ligga på 2,25 procent i slutet av 2011 och 3,0 procent ett år senare.
Enligt KI kommer det dröja till 2014 innan konjunkturläget är normalt. Den ekonomiska politiken behöver därför vara expansiv de närmaste åren, enligt institutet, som bedömer att regeringen fattar beslut om ofinansierade åtgärder på sammanlagt 30 miljarder kronor 2012.

Enligt KI kommer det dröja till 2014 innan konjunkturläget är normalt. Den ekonomiska politiken behöver därför vara expansiv de närmaste åren, enligt institutet, som bedömer att regeringen fattar beslut om ofinansierade åtgärder på sammanlagt 30 miljarder kronor 2012. /Källa TT

Read more

Inhyrda får retroaktiva lönelyft

Under årets första sex månader har IF Metalls Göteborgsavdelning förhandlat fram drygt 12,5 miljoner kronor i felaktiga och uteblivna löner till anställda på bemanningsföretag i Göteborg.
Omkring 600 personer har nu fått sina löner rättade och får retroaktivt allt från några hundralappar till som mest 350.000 kronor.

Förhandlingarna pågår fortfarande och sammanlagt är det cirka 15 bemanningsföretags löner som granskas av facket.

– Vi har jobbat med det här aktivt under några år. Många av de som har haft felaktiga löner är ungdomar som inte har en aning om att de har lägre lön än andra. De är jätteglada för att ha fått ett jobb och kanske 100 kronor i timmen medan arbetskamraterna tjänar 130 kronor i timmen, säger Carina Cajander på IF Metalls avdelning i Göteborg.

Kollektivavtalet säger att de inhyrdas löner ska vara i nivå med snittet för övriga anställda. Fackets mål är att motverka lönedumpning.
– Vi får kännedom om att vissa har lägre löner än andra. Dels genom våra fackliga ombud, dels genom att vi söker upp företag som har mycket inhyrd arbetskraft, säger Cajander.

I snitt har många av de inhyrda mellan 20 och 25 kronor mindre i timmen än övriga på företaget. Och eftersom det i flera fall rör sig om långa anställningstider kan summan bli betydande.
Frågan om bemanningsföretagens lönesättning är nu en prioriterad fråga för IF Metall. Förbundsstyrelsen har med hjälp av Göteborgsavdelningens insatser gjort en checklista som ska föras ut till alla avdelningar i landet, berättar IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikälä.

– Klubbarna ute på de inhyrande företagen är nu också mer delaktiga när det gäller att fastställa vad som är snittlön. När de värvar medlemmar kan de fråga vilken lön de har och genast se om det är fel eller inte.

Men han är också självkritisk. Facken var länge motståndare till själva begreppet inhyrd personal och det tog lång tid innan man tecknade avtal med bemanningsbranschens företag.

– Men nu har det skett en attitydförändring. Målet är nu att organisationsgraden hos de anställda i bemanningsföretagen ska öka till 70 procent mot dagens omkring 30 procent, säger Säikälä. /Källa TT

Read more

Arbetslösheten fortsätter ned

Sysselsättningen väntas visa en rekordstor ökning i år, men ökningstakten avtar successivt under året. Nedgången i arbetslösheten motverkas av att utbudet av arbetskraft fortsätter att öka.
Det skriver Arbetsförmedlingen, AF, i sin arbetsmarknadsprognos som presenterades på onsdagen.

Arbetsförmedlingen spår att den öppna arbetslösheten uppgår till 7,5 procent i år och 6,7 procent 2012. I decemberprognosen spåddes en arbetslöshet på 7,8 procent 2011 och 7,5 procent 2012. Statistiken grundar sig på SCB:s definition av den öppna arbetslösheten, men har en snävare åldersgrupp om 16-64 år till skillnad från SCB som har 15-74 år.

Sysselsättningen väntas öka med 107.000 personer i år och 61.000 personer 2012. I decemberprognosen spåddes sysselsättningen öka med 65.000 personer i år och med 35.000 personer nästa år.

Arbetskraftsutbudet beräknas öka med 64.000 personer i år och 27.000 personer 2012.

Vid en pressträff sade Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors att jobben ökar i snabb takt och infrias Arbetsförmedlingens prognos om en sysselsättningsökning på 107.000 personer i år skulle det innebära den största ökningen av sysselsättningen någonsin.

”Arbetslösheten har vänt ned, men inte så mycket som man förväntat sig. Det beror på en ökning av arbetskraften. Framöver kommer arbetskraftens ökning att bromsa in och arbetslösheten fortsätter nedåt”, sade han.

Han sade att ett problem är att bristen på arbetskraft ökar stadigt på vissa områden samtidigt som vissa grupper av människor har svårt att finna arbete.

”För närvarande tycker jag dock att bristnivåerna är låga i förhållande till rådande konjunkturläge, men de är stadigt stigande”, sade Tord Strannefors.

Totalt tillhör cirka 225.000 personer tillhör grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om ungdomar med bristande utbildning, utrikes födda, och då särskilt kvinnor, arbetslösa över 55 år och personer med högst förgymnasial utbildning.

Arbetsförmedlingen baserar sin prognos på en BNP-tillväxt på 4,8 procent 2011 och 2,9 procent 2012. /Källa DI.se

Read more

Rekord i skatteåterbäring

Nästan tre miljoner svenskar får drygt 20 miljarder kronor i skatteåterbäring redan före midsommar. Det är rekordmånga, skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.
Mer exakt rör det sig om 2.993.061 personer, som får dela på 20,2 miljarder kronor.

Redan på onsdagen, den 8 juni, utlovas färdiga saldon på skattekontot på Skatteverkets webbplats, som kan avläsas med hjälp av e-legitimation.
Den som väntar på en skatteåterbetalning och uppfyllt alla villkor för att få pengarna före midsommar kan vänta sig pengarna på banken redan denna vecka.
Alla andra får vänta på slutskattebeskeden till mitten av augusti, september eller december, enligt Skatteverket.

– De som inte får pengar tillbaka kan antingen ha så liten summa att den inte betalas ut, vara näringsidkare, eller tillhöra gruppen som får kvarskatt, säger Kay Kojer, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Några tusen deklaranter får vänta på sina pengar trots att de deklarerat elektroniskt eftersom de tagits ut för granskning och den är inte klar ännu.

Read more

Lägre fart i svensk tjänstesektor

Precis som i industrisektorn går konjunkturuppgången i tjänstesektorn nu i långsammare takt, visar inköpschefsindex för tjänster. Inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk till 57,1 i maj från 61,4 föregående månad.

Indexet är en sammanställning av bedömningen bland drygt 200 inköpschefer i tjänstesektorn vad gäller den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

”Det innebär att den sjunkande trenden som inleddes i början av 2011 fortsätter. Dock befinner sig indexnivån fortfarande inom tillväxtzonen och det indikerar att konjunkturuppgången fortsätter om än i något minskande omfattning”, skriver Silf/Swedbank.

Silf/Swedbank använder det säsongsrensade indexet som det officiellt redovisade. Icke säsongsrensat sjönk indexet till 59,6 i maj från 63,6 föregående månad. /Läs mer på DI.se

Read more

Det går allt bättre för Göteborg

Konjunkturen i Göteborgsregionen har förstärkts ytterligare. Det framgår av nya siffror från SCB. Ungdomsarbetslösheten sjunker.
Den samlade summan löner som betalas ut i Göteborgsregionen ökade kraftigt under slutet av 2010 och inledningen på 2011. Under sista kvartalet förra året växte lönesumman med sex procent. Det är klart över genomsnittet för de senaste tio åren (4,5 procent) och ett bevis för att regionen är inne i en stark trend.

Det skriver Business Region Göteborg i en konjunkturrapport som blev offentlig på onsdagsförmiddagen.

Rapporten bygger på statistik från SCB och visar att näringslivet i Göteborg inte bara har lagt lågkonjunkturen bakom sig – även det som brukar betraktas som normalkonjunktur är historia. Nu är det full fart framåt med goda utsikter för resten av 2011.

De vanliga reservationerna för osäkerhet i omvärlden och globala obalanser är förstås fortfarande aktuella. Men företagen är optimistiska och har stark ekonomi. Det syns också i investeringarna, framförallt i byggsektorn, i nyanställningar, sjunkande arbetslöshet och minskat antal varsel och konkurser.

Undantaget från den allmänna optimismen står livsmedelsbranschen för. Det är den enda bransch som visar en negativ utveckling, med minskad efterfrågan både på hemmamarknaden och på exportmarknaderna.

Den starkaste konjunkturen upplever byggindustrin och konsultföretagen inom teknik och IT. Även industriföretagen räknar med fortsatt förbättrad orderingång, men andelen företag som planerar för ökad produktion är något lägre än tidigare.

Den öppna arbetslösheten i Göteborgsregionen beräknas nu ligga på 5,3 procent, jämfört med 6,2 procent för hela landet.

Arbetslösheten bland unga, mellan 18 och 24 år, har minskat från 8,5 till 7,1 procent under det senaste året. Det betyder att det nu är 1 157 färre unga personer som går utan jobb.

Antalet nyanmälda jobb med tillsvidareanställning har ökat rejält, men är ännu inte riktigt uppe på samma nivåer som under den hetaste konjunkturen 2007/2008. /Källa GP.se

Read more

Fyra av tio företag sena betalare

De svenska företagen blir allt bättre på att betala räkningar i tid, men fortfarande är fyra av tio företag sena med sina betalningar. Allra sämst är gotländska företag medan Blekingeföretagare i högst grad gör rätt för sig i tid, enligt Soliditets Betalningsindex.

Informations- och kommunikationsföretag toppar listan över sena betalare, sett till branscher. Ordentligast med räkningars förfallodagar är transport- och magasineringsföretagen.

Lista:
Bäst på att betala i tid, län:
1. Blekinge
2. Gävleborg
3. Norrbotten
4. Dalarna
5. Västerbotten

Sämst på att betala i tid, län:
1. Gotland
2. Västmanland
3. Stockholm
4. Västra Götaland
5. Jönköping

Bäst på att betala i tid, branscher:
1. Transport och magasinering
2. Fastighetsverksamhet
3. Jordbruk, skogsbruk och fiske
4. Vatten, avlopp och sanering
5. Byggverksamhet

Sämst på att betala i tid, branscher:
1. Information och kommunikation
2. El, gas, värme och kyla
3. Utvinning av material
4. Offentlig förvaltning och försvar
5. Tillverkning

Källa: Soliditet. Avser betalningar senare än genomsnittet under mars månad 2011 utifrån ett underlag på uppskattningsvis 80 procent av Sveriges kreditaktiva näringsliv. /TT

Read more

Ingångslöner – ett ämne som berör

Lägre ingångslöner öppnar för fler unga i jobb, hävdar arbetsgivarna bestämt. Men internationellt finns få samband mellan låga ingångslöner och låg ungdomsarbetslöshet, enligt facket.

”Man kan säga att det handlar om sunt förnuft. Kan du anställa en person som har erfarenhet till nästa samma pris som en ung och oerfaren person, då tar man det säkra före det osäkra”, säger Jonas Milton, vd för tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega.

Han hänvisar bland annat till en rapport från Institutet för näringslivsforskning som visar att höjda ingångslöner och låga löneskillnader bidragit till att stänga ute unga från jobb i detaljhandeln under perioden 2001 till 2005.

”Låt oss frysa ingångslönerna i tio år”, är Jonas Miltons recept för att skapa fler jobb för unga och andra långt bak i arbetslöshetskön.

Men Miltons fackliga motpart Per Bardh, avtalssekreterare på LO, varnar för svältlöner om inte de som har sämst betalt får hänga med i löneutvecklingen.

”En diskare har i dag en ingångslön på 17.481 kronor. Han skulle ha 11.000 kronor i dag om lönen frystes för 10 år sedan”, säger Per Bardh.

En färsk LO-rapport visar att ungdomsarbetslöshet sällan kan förklaras med höga ingångslöner i en jämförelse mellan en diskares ingångsön i 18 OECD-länder.

”Det blir en ganska spretig bild om man tittar på det här underlaget”, säger Per Bardh.

Norge och Danmark har både höga ingångslöner och markant låg andel arbetslösa unga. Spanien, Belgien och Frankrike har rejält lägre ingångslöner men ligger samtidigt i OECD-toppen för andelen arbetslösa i åldrarna 20 till 24 år.

Sverige har de högsta relativa ingångslönerna bland samtliga jämförda länder och hör till dem med högst ungdomsarbetslöshet.

Men lösningen är inte pressade löner, menar Per Bardh.

”Man behöver inte gå den vägen”, säger han och pekar på Norges och Danmarks mer utarbetade praktik- och lärlingslösningar som slussar unga från utbildning till arbetsliv.

”Utbildnings- och yrkesutbildningsfrågorna har satts väldigt mycket mer i fokus i både Danmark och Norge jämfört med i Sverige. Parterna har i Sverige haft mycket svårare att komma överens på de här områdena”, säger Per Bardh. /Läs mer på DI.se

Read more

Bara dagar kvar att deklarera

Med mindre än en vecka kvar har fortfarande drygt 4,5 miljoner svenskar ännu inte använt sig av möjligheten att deklarera elektroniskt. Och många återstår för att Skatteverkets mål ska nås. Enligt den senaste rapporten har nu 2,7 miljoner personer deklarerat elektroniskt. Skatteverkets mål är att 65 procent ska använda sig av den möjligheten och för att det målet ska nås måste 2,1 miljoner sätta sig vid datorn eller sms:a de närmaste dagarna.

Och fler skulle kunna göra det. Av drygt 7,4 miljoner som ska lämna deklaration i år kan över 99 procent göra det elektroniskt.

Men vänta inte till helgen, råder Skatteverket. Då kan det bli trögt i systemen.
Den stora vinsten med det är att man kan undvika onödiga fel som tar tid och resurser att rätta till, och få skatteåterbäring till midsommar.
Bäst på att e-deklarera är hittills invånarna i Östergötland följt av boende i Sörmland och Örebro län. Östergötland och Sörmland låg i topp också förra året.

Skatteverkets gratisapplikation för smartphone har hittills använts av nästan 70.000 personer, fler män än kvinnor, men kvinnorna leder när det gäller antalet e-deklarationer. Bara under tisdagen deklarerade över 240.000 personer.

Senast klockan 24:00 den 2 maj ska deklarationen vara hos Skatteverket, vare sig den är elektronisk eller på papper. /Skatteverket

Read more

Vårbudgeten: Överskott redan i år

Den svenska staten får ett överskott redan i år, sade finansminister Anders Borg under en pressträff på onsdagsmorgonen sedan regeringen lagt vårbudgeten på riksdagens bord.
Borg gav en ljus bild men sade samditigt att omvärlden är relativt bister. Allt fler länder har stora underskottsproblem.

– Det kan bli svårt att bedriva stabiliseringspolitik nästa gång det blir lågkonjunktur, menade Borg.

Samtidigt blir det en allt hårdare konkurrenssituation för svenska företag.

– I detta läge är det vår uppgift att säkra jobben och säkra välfärden, sade Borg.

Sverige har inte sedan 1950-talet varit i en situation med så låg arbetslöshet som nu utan att löneökningstakten drivs upp, enligt finansministern.

– Det här ställer helt nya krav på hur arbetsmarknaden ska fungera. /Läs mer på DN.se

Read more