Flodén AB är ett auktoriserat bemanningsföretag med kontor i hjärtat av Göteborg. Verksamheten bygger på kontinuitet och ett ömsesidigt förtroende i nära samarbete med våra kunder/klienter och konsulter/kandidater.
Flodén har ett eget dokumenterat system med tillfredställande styrning och detaljeringsgrad i syfte att säkerställa intressenternas krav och systemets funktion samt för upprätthålla metoder och rutiner kring bl.a. miljöledning och kvalitetsledning.

Policys:

Kvalitetspolicy

  • Klienterna skall alltid vara nöjda med utförda insatser.
  • Tillhandahålla motiverad och kunnig personal
  • Ha en hög tillgänglighet
  • Hålla arbetsredskap/hjälpmedel i ett gott och ändamålsenligt skick

För att bibehålla hög kvalitet och sträva efter ständiga förbättringar förväntas medarbetarna aktivt bidraga med sitt yrkeskunnande och engagemang. Detta skapar goda referenser för ytterligare affärer/relationer och ger upphov till goda klientrelationer.

Miljöpolicy

  • Bedriva verksamheten med så begränsad miljöpåverkan som möjligt med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser.
  • Följa gällande lagstiftning och leva upp till våra klienters/kunders krav.
  • Förebygga miljöpåverkan genom att bl.a. minimera de negativa effekterna på miljön från våra arbetsredskap/hjälpmedel etc.

Miljöarbetet skall vara väl förankrat i organisationen genom lämplig utbildning, tydliga instruktioner och engagemang från personal, leverantörer och kunder/klienter, vilket skall resultera i ständiga förbättringar av verksamheten.